Menu

Personvernserklæring

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Elvestad Økonomi & Rådgivning behandler personopplysninger som leverandør av rådgivnings- og regnskapstjenester, informasjonsutsendelse , markedsføring og i forbindelse med besøk på facebook/hjemmeside, www.elvestadokonomi.no.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Innehaver i Elvestad Økonomi & Rådgivning er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres.

Kunde- og leverandøropplysninger

Elvestad Økonomi Rådgivning behandler personopplysninger om kunder og leverandører i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er personopplysningsloven 8, første ledd og 8 a), b) eller f) samt 9 a), b) og f). Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos kunder og leverandører.

Informasjon/markedsføring

Elvestad Økonomi & Rådgivning behandler personopplysninger i forbindelse med utsendelse av informasjon og i markedsføring, men disse opplysningene vil ikke bli utlevert til andre virksomheter. Elvestad Økonomi & Rådgivning sender ut kundebrev/annen relevant informasjon med jevne mellomrom. For å kunne sende nyhetsbrevene til riktig person er det nødvendig å registrere ditt navn og din e-postadresse. Disse opplysningene vil ikke bli videreformidlet til andre. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke. Du kan når som helst trekke ditt samtykke. Elvestad Økonomi & Rådgivning vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten vedr. kundebrev/annen relevant informasjon.

Nettsiden www.elvestadokonomi.no bruker informasjonskapsler (cookies).

En cookie er en fil som lagres i din nettleser, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og deres samarbeidspartnere kan benytte cookies. Formålet med cookies er blant annet å

- Registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet (statistikk)

- Gjøre det mulig for nettstedet å kjenne igjen faste besøkende fra gang til gang og mellom nettsteder

- Tilpasse innhold og funksjonalitet på nettstedet

- Segmentere og målrette markedsføring, slik at annonsene er tilpasset den målgruppen som brukeren tilhører og irrelevant markedsføring kan reduseres

- Utvikle og forbedre nettstedet

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. Ved å gå inn på nettstedet samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren. Du kan også slette eksisterende cookies. Dersom du velger å slette eller ikke akseptere cookies kan du oppleve redusert funksjonalitet på enkelte nettsteder.

Nettsiden registrerer trafikk og bruksmønstre som utgangspunkt for statistikk. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. Det samles ikke inn personlig informasjon om brukerne.

Elvestad Økonomi & Rådgivning har egen facebook side hvor informasjon/nyheter legges ut og i forbindelse med markedsføring. Viser til Facebooks eget personvern: https://nb-no.facebook.com/privacy/explanation

Tjenesteområder

Elvestad Økonomi & Rådgivning leverer tjenester innen stiftelse, omdanning og avvikling av selskaper, budsjettering, skatt og avgift, personal, ledelse mm. Oppdragene for våre kunder kan innebære behandling av personopplysninger på vegne av våre kunder, herunder blant annet personalia, opplysninger knyttet til arbeidsforholdet, økonomiske opplysninger, familieforhold, helseopplysninger, samt opplysninger om mulige straffbare handlinger.

Elvestad Økonomi & Rådgivning utfører hele eller deler av regnskapsføringen for kunder, dette omfatter f.eks. bokføring, lønn, fakturering, økonomisk rådgivning, årsregnskap, skattemelding m.m. Typiske personopplysninger som behandles i den forbindelse er eksempelvis navn, fødselsnummer og lønnsopplysninger.

Elvestad Økonomi & Rådgivning vil i disse oppdragene være databehandler og inngår følgelig databehandleravtale med kunden som behandlingsansvarlig. Databehandleravtalen vil sette rammene for Elvestad Økonomi & Rådgivnings behandling av personopplysninger. De konkrete sikkerhetstiltakene og slettefristen for behandlingen vil fremgå av databehandleravtalen.

Identitetskontroll og undersøkelser

Elvestad Økonomi & Rådgivning er pålagt å gjennomføre identitetskontroll i medhold av hvitvaskingsloven 5, 6 og 15, samt å gjennomføre nærmere undersøkelser dersom det foreligger en mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling, jf. hvitvaskingsloven 17.

Blant opplysningene som Elvestad Økonomi & Rådgivning er pålagt å behandle i denne forbindelse er navn/foretaksnavn, fødselsnummer/organisasjonsnummer, fast adresse, familieforhold og opplysninger knyttet til eventuell mistanke om straffbare forhold.

Behandling av personopplysninger knyttet til identitetskontroll og en eventuell undersøkelsesplikt kan innebære behandling av sensitive personopplysninger, blant annet knyttet til straffbare forhold.

Etter hvitvaskingsloven 22 er Elvestad Økonomi & Rådgivning pålagt å oppbevare dokumenter benyttet i forbindelse med identitetskontroll i minst fem år etter at kundeforholdet er avsluttet eller transaksjonen er gjennomført, med mindre lengre frister følger av annen lov eller forskrift.

Dokumenter og opplysninger knyttet til identitetskontroll og eventuelle undersøkelser etter hvitvaskingsloven 17 oppbevares beskyttet mot uautorisert tilgang fra uvedkommende og slettes innen ett år etter at oppbevaringsplikten opphører.

Under visse omstendigheter er Elvestad Økonomi & Rådgivning også pålagt å utlevere opplysninger til Økokrim, eksempelvis dersom det foreligger mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling.

Personaladministrasjon

Elvestad Økonomi & Rådgivning behandler ikke personopplysninger som ledd i personaladministrasjon foruten innehavers personopplysninger pr. dags dato.

Dine rettigheter

Elvestad Økonomi & Rådgivnings behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven kapittel III og IV. Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene:

Rett til innsyn: Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger Elvestad Økonomi & Rådgivning foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.

Dersom du er registrert i Elvestad Økonomi & Rådgivnings systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.

Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne ivareta egne interesser.

Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger: Dersom Elvestad Økonomi & Rådgivning behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at Elvestad Økonomi & Rådgivning skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene. Elvestad Økonomi & Rådgivning skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle mottakere av utleverte opplysninger.

Sletting bør suppleres med registrering av korrekte og fullstendige opplysninger. Dersom dette ikke er mulig, og dokumentet som inneholdt de slettede opplysningene av den grunn gir et åpenbart misvisende bilde, skal hele dokumentet slettes. Elvestad Økonomi & Rådgivning skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven 18, 22, 25, 26, 27 og 28 uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen.

Elvestad Økonomi & Rådgivning skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Kontaktinformasjon

Henvendelser kan rettes espen@elvestadokonomi.no

Elvestad Økonomi & Rådgivning, Nygårdsveien 86, 3221 Sandefjord.